thamizh puthandu

TAMILP puthandu thai muthal naal


es. செல்வராஜ்,
-கோ. so. கவியரசு (மேட்டூர்)முந்thaiய thay.மு.க aatchiyil thai muthal naal thamizh puthandu ena அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. thaRPothu aatchi seiyum அ.thay.மு.க. arasu meendum sithirai maadham muthal naal thamizhputhandu ena maatri vitta nilaiyil unmaiyai urakka solla vendu மென்ற nokkil இக்கட்டுரையை pothu arivu ulakam வெளியிடுகிறது.


sanavari puthandu தமிழருக்கு எவ்விtham anniyamo அதேபோல sithiraiப் puthanduம் தமிழருக்கு அந்நியமே! sithirai muthal nalil pirakkum மாதங்களின் peyarkal ஒன்றேனும் தமிழாக illai. sithirai muthal naal tamizharkalin புத்தாண்டென்றால் aen மாதங்களின் peyarkal TAMILP peyargalaaga illai? thamizhil molikku mudhalil varaatha ezhuthukal pala idam petraுள்ளன. anaiththuch sorkkalum thamizh molikkuம் மரபுக்கும் பண்புக்கும் maaraana வடmozhi வடிவங்களே!


arubathu andu கthai


"இப்bodhu valangum "பிரபவ' totanki "விய' ஈறாக 60 anduப் peyarkal சாலிவாகனன் ena்பவனால் allathu கனிஷ்ஷனால் கி.பி 78-இல் ஏற்பட்டவை. ivai வடnaattu அரசனால் ஏற்பட்டவையால் தாலின் வடmozhiப் peyarகளாய் ullaன'. (பக்கம் 7 thay ஹிந்து 10-03-1940)


"arubathu anduச் chakkaram suttrich sutri வருவத னாலும் athu migak kurugiya kaaலத்thaiக் (60anduகள்) konduள்ளதாலும் varalaatru ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்படாது. ருத்ரோத்kaaரி aandil oruvar piranthar ena்று koorinaal entha ருத்ரோத்kaaரி ena்று ariyamutiyaathu'. (பக்கம் 163 - பாவாணரின் ஒப்பியன் mozhi நூல்-1940) merkuribbittaவை moolamaaga 60 andu vanthavazhi, athu nadaiமுறைக்கு naattil vantha andu, varalaatru ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்படாமை aakiyana patriya செய்thayகளை naam ariya mudigirathu.


kannanum நாரதரும் kalavi seithu petredutha குழுந்thaiகள்தாம் 60 thamizh anduகள் ena்பது புராணக் கthai. inthak கthaiயே அருவருக்கத்தக்கது. ஆபாசமானது. arivuக்கும் அறிவியலுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் poruththam illaathathu. கருத்துக்கும் kaaலத்துக்கும் ஒத்துvaraathaது. மானமும் arivuம் ulla makkalaal yetruk kolla mudiyathathu. inthak குழப்ப andu முறையால் குடும்பம், குமுkaaயம் (சமுதாயம்), நாடு, ulakam aakiyavatrin vaazhkkai, varalaatru nikazhchchikalaai 60 anduகளுக்கு mel கணக்கிட mutiyaathu.

intha 60 andu muraiyum பிறவும் thamizh kaaட்டுமிராண்டி mozhi, tamizharkal kaaட்டுமிராண்டிகள் ena்பதற்குச் saanraga விளங்குவதால் arivu aasaan தந்thai periyaாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் tamizharkal மானமும் arivuம் ulla makkal ena்றும் sithirai thamizharகளது puthandu அல்லவென்றும் sonnaargal. புராணக் கthaiயின்படி kirushna பரமாத்மா நாரதரைப் பெண்ணாக்கி avarodu kalanthu arubathu குழந்thaiகளைப் petraார் ena puraanangal koorugirathu. intha arubathu anduகளின் peyarkalai அலசிப் paarkka venduம்.

பிரபவ muthal atchaya வடmozhiப் peyarகளாvathu tamizharkal perumai kollaத் தக்கவாறு ullaதா ena்றால் appadiyum illai. eduthuக்kaaட்டாக மூன்றா vathu aandin பெயரான "சுக்கில' an விந்thaiக் குறிக்கிறது. irupaththu மூன்றாvathu anடான "விரோthay' எthayரி ena்ற பொருளைத் tharukirathu. முப்பத்தெட்டாvathu andu "குரோthay' ithan porul pazhi வாங்குபவன் ena்பதாகும். முப்பத்து மூன்றாvathu aandin peyar "விkaaரி' porul அழகற்றவன், ஐம்பத்து ஐந்தாvathu anடான "துன்மthay' கெட்டபுத்thay ena்று porul. ippadippatta அருவருக்கத்தக்க வரலாற்றைக் kondu vanthaு tamilanin thalaiyil kattivaithu ithuthaan TAMILP puthandu ena்று பறைசாற்றுவthayல் UNMAIYUM நேர்மையும் இருப்பதாகத் THONDRAVILLAI. varalatril maaperum chrukkal yetpattirukkirathu ena்பது தெள்ளத் thelivaga ullaங்கை நெல்லிலிக்கனி pol therikirathu.

aakave, kaaலங்kaaலமாக அறிவாராய்ச்சி indri குருட்டுத்தனமாகத் tamizharkal sithiraiயைப் புத்தாண்டாகக் kondayadi வந்thayருக்கின்றனர் ena்பது புலப்படுகிறது. ina்று, nilamai avvaru illai. TAMILP puthandu thodarbil pala்வேறு ஆய்வுகளும் ஆராய்ச்சிகளும் nadaipetraு மறைந்துகிடந்த unmaigal வெளிப்பட்டுvittaன. iniyum thamizh makkalai மடையர்கள் ena்று ennik kondu ஆthayக்க (aariya)க் koottam aattam potamal அமைthayயாகப் போvathuதான் nallathu. aariya vazhisaarnthaவர்கள் thankalukku entha andu venduமோ vaitthukkollaட்டும்; entha nambikkai venduமோ vaitthuk kollaட்டும்; சமஸ்கிருத mozhi venduமானால் vaitthukkollaட்டும்; கிரந்tham venduமானால் vaitthukkollaட்டும்; aariya vaazhkkai murayai vaitthuk kollaட்டும். ivai அனைத்thaiயும் avarkaludan vaitthuk kollaட்டும்.


aariyaக் kooda்டத்thayன் மூடத்தனங்களை entha nilaiyilum "enthaச் சூழலிலும்' entha வடிவத்thayலும் "entha முறையிலும்' entha ஊடகத்thayலும் ulakin நனிசிறந்த inaமாகிய thamizh inaத்thayன் meethu thayணிக்க வேண்டாம்! thamizhar meethu thayணிக்க வேண்டாம்! kaaரணம், avvaru thayணிப்பது ஆthayக்க manappanmai மட்டுமன்று manitha urimai மீறல் ena்பthai evarum மறக்கலாkaaது.


intha 60 andu முறையால் thamizhar mozhi, மரபு, மானம், பண்பு, vaazvu முதலிலியவற்றுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அழிவும் இழிவும் yennip பார்த்து, unarndhu thelintha thamizh arignarkal, சான்றோர்கள், pulavarகள் 1921-ஆம் andu சென்னைப் பச்சையப்பன் kalluriyil thamizhக் kadal மறைமலை adigal thalamaiyil koodiya மாnaattil ஆராய்ந்தார்கள். perasiriyar kaa. நவச்சிவாயர் antha மாnotடைத் thodanki vaithar.


thayருவள்ளுவர் iesu kiristhu pirrappatharku 31 anduகளுக்கு munpu thaiத் thayங்கள் muthal naal பிறந்தவர் ena்றும் avar peyaril thodar anடை பின்பற்றுvathu ena்றும் அthaiயே thamizh andu enaக் கொள்vathu ena்றும் mudivu செய்தார்கள. intha mudivuகள் entha adippadaiyil எடுக்கப்பட்டன ena்ற kelvikku முத்thamizhக் kaaவலர் munaivar கி.ஆ.பெ. விசுவநாtham avarகள் "மாnaattil kalanthu kondu pesiya aringarகளின் arivu, ஆராய்ச்சி, பட்டறிவு aakiyavaiயே adipadai ena்று kurippidaுங்கள் bodhuம்' ena்று vilakam thanthar.


intha mudivu செய்தவர்களில் தலையான thamizh arignarkal thamizhக் kadal மறைமலை adigal, thamizhத் thendral thayரு.வி கலிலியாண சுந்தரனார், thamizhக் kaaவலர் kaa. சுப்பிரமணியப் பிள்ளை, சைவப் periyaar சச்சிதானந்tham பிள்ளை, naavalar ந.மு வேங்கடசாமி, naavalar soமசுந்தர பாரthayyaar, முத்thamizhக் kaaவலர் கி.ஆ.பெ விசுவநாtham ஆகியோர் அடங்குவர்.


thayருவள்ளுவர் anduக்கு muthal maadham thai. இறுthay maadham margali. puthanduத் thodakkam thai muthal naal kilamaigal vazhakkil ullaவை. thayருவள்ளுவர் kaaலம் கி.மு 31. enaவே, aangila anduடன் 31 koottinaal வருvathu thayருவள்ளுவர் andu 2038. thamizhநாடு arasu thayருவள்ளுவர் andu murayai aertu 1971 muthal thamizhநாடு arasu notகுறிப்பிலும் 1972 muthal thamizhநாடு அரசிதழிலும், 1981 muthal thamizhநாடு arasin anaiththu அலுவல்களிலும் nadaiமுறைப்படுத்thay varukiRathu.


thamizh puthandu


பழந்தமிழகத்thayல் anduத் thodakkam thai மாதமாக irunthathu. pinnar aavani aandin muthal மாதமாகக் kollaப்பட்டது. pinpu sithirai aandin muthal மாதமாக மாற்றப்பட்டது. enaவே IZHANTHA thonmaich சிறப்புக்குரிய thai maadham muthal naale TAMILP புத்தாண்டின் thodakkam aagum.
thai muthal naalai புத்தாண்டாகக் KONTATAுவதற்கு வானியல் adipadaiயும் undu. andruthan gnayiru thanathu then thayசை nokkiya selavai mudiththuk kondu வட thayசை nokkiya selavai மகர இராசியில் irunthu merகொள்கிறது.

thai muthal naalதான் TAMILP puthandu ena்பதற்கு ஈராயிரம் anduகளுக்கும் முற்பட்ட kalaka ilakkiyangalil kaaணப் perum saandrukal sila:-

1. ""thaiஇத் thayங்கள் தண்கயம் படியும்"" (நற்றிணை)

2. ""thaiஇத் thayங்கள் thanniya தரினும்"" (குறுந்தொகை)

3. ""thaiஇத் thayங்கள் தண்கயம் pol"" (புறநானூறு)

4. ""thaiஇத் thayங்கள் தண்கயம் போல"" (ஐங்குறுநூறு)

5. ""thaiயில் neeradi thavam தலைப்படுவாயோ"" (கலிலித்தொகை)

"thaiப் piranthaal vazhi pirakkum', "thai mazhai ney mazhai' muthalaana பழmozhiகள் intrum thamizh makkal naavil payindru varuginrana. ivai valaiyadi vaalaiyaka வாய்mozhiச் saanraga அமைந்துள்ளன.
thaiப்pongal

"pongal' ena்கின்ற பழந்thamizhச் sollaுக்கு uriya அர்த்தங்கள்தான் ena்ன? பொங்குகை, பெருங்கோபம், மிளகு- சீரகம்-உப்பு-ney, முதலிலியன kalanthu itta அன்னம், உயர்ச்சி, பருமை, mikaுthay, கள், கிளர்தல், சமைத்தல், பொலிதல் ena்று pala porutkalaiத் thamizh mozhiயகராthayயும், TAMILP பேரகராthayயும் tharukindrana. அத்தோடு inumoru porulum தரப்படுகின்றது.

"சூரியன் மகரராசியில் பிரவேசிக்கும் நாளான thaiமாத முதற்தேthayயன்று sooriyanai vazhiபட்டுப் pongal நிவேதனம் seiyum thayருvizhaa'-ena்ற porulum, pongal ena்ற sollaுக்கு தரப்பட்டுள்ளது. inthaப் porulukku ullaே pala mukkiyamaana thagavalkal பொthayந்thayருப்பthai naam kaaணக் koodiyaதாக ullaது.

அதாvathu pongal thayருvizhaa ena்பது thamizh makkal vaazhvil varalaatru ரீthayயாக, oru panpaattu அங்கமாக, avarகளது vaazha்வியலில் thayகழுகின்ற thayருvizhaaவாக irunthu vanthaுள்ளது ena்பது புலனாகின்றது. அத்தோடு pandaith tamizharkal iyarkaiyin kaaலக் கணக்கைக் kaniththu sariyaaga entha nalil thaiத் thayருnaalaiக் KONTATA venduம் ena்பthaiயும் அறிந்thayருந்தார்கள் ena்பthaiயும் naam ariyaக் koodiyaதாக ullaது.


ithana satru ஆழமாகக் கவனிப்போம். pandaith thamizhan iyarkaiyai வணங்கி, iyarkaiyodu ondrinainthu vaazha முனைந்தவன். thannudaiya vaazhkkaiக் kaaலத்thayல் வித்thayயாசமான kaaலப்பருவங்கள் தோன்றுவthaiயும் avai meendum meendum thodarந்து வருவthaiயும் thamizhar புரிந்thayருந்தனர். oru kuribbitta kaaலச் சேர்வையில், mazhai, வெயில், குளிர், பனி, thendral, வாடை, aakiyavai மாறிமாறித் தோன்றி, thamizrin vaazha்வை andu vanthaதால் inthakkaaலச் சேர்வையைத் thamizhan "andu' ena்று அழைத்தார்கள் -ena்று aringar வெங்கட்ராமன் கூற்றாகும்.


தமிழகத்thayல் வானியலில் therchi petra aringarகளை "அறிவர், பணி, கணியன்' -ena அழைத்தார்கள். மூவகைக் kaaலமும் நெறியினாற்றும் "அறிவர்கள்' kuriththuth தொல்kaaப்பியர் kurippidaுகின்றார். அரசர் களுடைய avaiகளில் "பெருங்கணிகள்' irundhaதாகச் silaப்பthaykaaரமும் kurippidaுகின்றது. தொல்kaaப்பியத்thayலும், sanga நூல்களிலும் thenபடுகின்ற வானியற் செய்thayகள் mulumaiyaka உருப்petraமைக்குப் pala aayiram andu கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் ena்பthayல் ஐயமில்லை.


அத்தோடு aariyaர்களது ஊடுருவலுக்கு முன்னரேயே tamizharkal வானியலிலில் periya alavil munneri irunthanar ena்று pala் naattu aringarகளும் கூறியுள்ளார்கள். mel naattu அறிஞரான silaேட்டர் ena்பவர் "தமிழருடைய வானநூற் கணித muraiye vazhakkil ulla ellaak கணிதங்களிலும் சிறந்தது' ena்று kuribbittaுள்ளார். தமிழகத்துப் பரதவர்கள் thayங்களின் nilaiயைக் kondu சந்thayரமானக் kaaலத்thaiக் கணித்தனர் ena்றும் தமிழகத்து ulavarkal சூரியன், thayங்கள் aakiyavatrin இயக்கங்kalaiyum பருவங்kalaiyum mikaத்thelivaga அறிந்thayருந்தனர் ena்றும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. (ஆ நர்ஸ்ரீண்ஹப் ஐண்ள்ற்ர்ழ்ஹ் ர்ச் ற்ட்ங் பஹம்ண்ப்ள்லிடஹழ்ற் 1)


tamizharkal iyarkaiyai ஆதாரமாகக் kondu, kaaலத்thaiப் பகுத்தார்கள். oru naalaiக் kooda aaru siru பொழுதுgalaagaத் tamizharkal andre பகுத்து vaitharகள். "வைகறை, kaaலை, நண்பகல், ஏற்பாடு, மாலை, யாமம்' ena்று avatrai பகுத்து அழைத்தார்கள். athu மட்டுமல்ல, antha aaru siru பொழுதுகளின் தொகுப்பையும் arubathu naaligaigalaagaப் பகுத்துக் கணக்கிட்டார்கள். அதாvathu oru nalil aaru siru poluthukal ullaன. antha aaru siru poluthukal கழிவதற்கு arubathu naaligaiகள் எடுக்கின்றன ena்று tamizharkal பண்டைக் kaaலத்thayல் கணக்கிட்டார்கள். oru naaligai ena்பது தற் போthaiய 24 நிமிடங்களைக் kondaதாகும்.அதாvathu பண்டைக் kaaலத்thamizharகளது oru notபொழுthayன் arubathu naaligaiகள் ena்பன தற்போthaiய கணக்கீடான 1440 நிமிடங்களோடு-அதாvathu 24 மணித்thayயாலங்களோடு- அச்சொட்டாகப் பொருந்து கின்றன. tamizharkal oru not பொழுthai, தற்போthaiய naveena kaaலத்thaiயும் விட, andre mika நுட்பமாகக் kaniththu வைத்thayருந்தார்கள். ena்பதே உண்மையுமாகும்.


""கண்இமை நொடிena அவ்வே மாத்thayரை
நுண்ணிthayன் unara்ந்தோர் கண்டவாறே'' (தொல்kaaப்பியம்)

thaiப்pongal thayனத்thayன் முக்கியத்துவத்thaiக் kaaட்டுகின்ற tamizharkalin anduப் பகுப்பை அடுத்துக் கவனிப்போம்.pinnaalil vantha aariyaர்கள் or anடை naanku paruvangalaaga mattumthaan வகுத்தார்கள். aanaal பண்டைக்kaaல thamizharகளோ, தமக்குரிய anடை, antha anduக்குரிய thamathu vaazha்வை aaru paruvangalaaga வகுத்thayருந்தார்கள்.

1. இளவேனில்- (thai-மாசி மாthankalukkuரியது)

2. muthuvenil - (பங்குனி - sithirai மாதங் களுக்குரியது)

3. kaaர் - (வைkaaசி ஆனி மாthankalukkuரியது)

4. கூthayர் - (ஆடி - aavani மாthankalukkuரியது.)

5. முன்பனி (புரட்டாசி aippasi மாthankalukkuரியது)

6. பின்பனி (kaaர்த்thayகை - margali மாthankalukkuரியது)இthaiத் தவிர, or aanin vaazhkkaiக் kaaலத்thai oru pennin vaazhkkaiக் kaaலத்thai aen oru malarin vaazhkkaiக் kaaலத்thaiக் koodaத் thamizhar pala kaaலத் தொகுthaygalaaga vaguththu வைத்தனர், ena்பதானது inumoru தளத்thayற்குரிய ஆய்வுக் கருத்துgalaagaும்.!


kaaலத்thai, arubathu naaligaigalaagaவும், aaru siru பொழுதுgalaagaவும், aaru paruvangalaagaவும் பகுத்த pandaith thamizhan thannudaiya puthandu vaazha்வை இளவேனிற் kaaலத்thayல்தான் தொடங்குகின்றான். ingey oru mika mukkiyamaana panpaattuப் perumai konda மற்றைய pala inaத்தவர்களும், thangaludaiya puthandu vaazha்வை, thangaludaiya இளவேனிற் kaaலங்களில்தான் ஆரம்பிக்கின்றார்கள். tamizharkal மட்டுமல்ல, சீனர்களும், ஜப்பானியர்களும், கொரியர்களும், மஞ்சூரியர்களும் ena, pala kodi ina makkal - தொன்மையான panpaattu vaazha்வினைக் konda perumai vaaintha makkal- thangaludaiya இளவேனிற் kaaலத்thaiயே thamathu புத்தாண்டாகக் kondayadi verukindrargal.

idaiyil naam mattum மாறிvittaோம்! ஆளvantha aariyaர்களின் adimaiyaga maariyathu மட்டுமல்லாது, intrum aariyaர்களின் pandigaiகளான sithirai வருடப் பிறப்பு, தீபாவளி, vinayaga சதுர்த்thay pondra pandigaiகளை, dhan inaத்துப் pandigai galaaga yenni மயங்கிப் poik kidakkirom.

ivai kuriththu perasiriyar க.பொ. இரத்thayனம் avarகள் keel varumaru andru கூறியிருந்தார்.


""sithirai வருடப்பிறப்பு ena்பது சாலிவாகனன் ena்ற வடnaattu அரசனால் pinnaalil nilainotடப்பட்டது. intha arasanukku munnar pala்லாயிரம் andugalaaga நயத்தக்க நாகரிகத்துடன் vaazha்ந்த thamizh makkal tham naattuப் பெருமகன் oruவனுடன் inaintha thodar anடை nilai notட முயலாதது perum விந்thaiயாக ullaது. (sithirai வருடப் பிறப்பை) வரவேற்று, (அdhanமூலம்) தமிழினத்thayன் பழமையையும், பண்பையும், சிறப்பையும், செல்வாக்கையும் (ina்றைய tamizharkal) சிthaiத்து vanthaுள்ளமை perum வெட்கத்thayற்கு இடமானதாகவும் irukkinrathu. thamizh மக்களிடையே nigalndha மானக்கேடான நகைப்புக்கிடமான seyal ithu ondru mattumதானா?- thamizh makkalin கோவில்களிலே ina்று thamizh mozhiயும், thamizh isaium ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன..''

- ena்று perasiriyar க.பொ. இரத்thayனம் avarகள் migak kaDumaiyaaka விமர்சித்து irunthaar.tamizharkalin thesiyath thayருநாளான thaiப்pongal thayனத்thai thamizharகளுடைய பண்டைக் kaaலத்thayலிலிருந்தே varalaatru vazhi யாகவும், vaazha்வியல் vazhiயாகவும், panpaattu vazhiயாகவும், வானியல் arivu vazhiயாகவும் tamizharkal inaம் kandu அறிந்துணர்ந்து kondayadi vanthaுள்ளார்கள் ena்பthaiயும் naam தர்க்கித்ததோடு, aariyaர்கள் எம்meethu thayணித்த sithirai வருடப்பிறப்பு kuriththuம் naam sila கருத்துக்களைத் தெரிவித்ததற்குக் kaaரணங்கள் undu! thaiப்pongal thayனமான, thaiத்thayங்கள் muthal naalதான் தமிழனுக்குரிய thamizh puthanduத் thayனமாகும்!!


pongal inthaு pandigaiயா?


pongal thayருnaal-TAMILP puthanduத் thayருnaal-ena்பதானது, silaர் பிதற்றித் thayரிvathupol inthaுக்களின் vizhaa அல்ல! unmaiyil ithu samaya சார்பற்ற iyarkai saarntha, ellath thamizharகளுக்கும் pothuவான thayருநாளாகும்.! மற்றைய ellath thayருnot kalaiyum eduthu ஒப்பிட்டுப் paartthaal ange ஏதாvathu oru அரசனை, வீரனை, kadavulaik kuribbitta "கthai' ondru புனையப்பட்டு anthaத் thayருnaal uruvakiyaதற்kaaன kaaரணம் ondruம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கும்.aanaal thaiப்pongal thayருnaal அப்படியான ஒன்றல்ல! athu vaan saarnthu, man saarnthu, muzhumaiyaana iyarkai saarnthu uruvakiya thayருநாளாகும்.! ithu thamizharகளான namakkup perumaiயையும் மகிழ்ச்சியையும் tharugindra thayருvizhaaவாகும்.! இத்thayருnaalaiப் puram தள்ளுvathuம் itharku மtham saarntha கற்பிதங்களை உருவாக்குvathuம், தமிழினத்thai கேவலப்படுத்தும் seyalgalaagaும்.!thaiப்பெங்கல் thayருvizhaaவிற்குச் samayaச் saayam poosa முற்படுபவர்களை மறைமலை அடிகளாரும் kaDumaiyaakaச் சாடியுள்ளார். ithu kuritha varalaatruப் பthayவு ontrai ingey kurippida விரும்புகின்றோம்.


1935-ஆம் andu thayருச்சியில் AKILA thamizhar maanaadu ena்ற peyaril oru maanaadu nadaipetraது. பசுமலை soமசுந்தர பாரthayyaar thalamaiyil nadaipetra intha மாnaattil kaa. சுப்பிரமணியனார், mathurai தமிழவேள், பி.டி. இராசன், தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார், pulavar kaa.ப. சாமி, thayரு.வி.க. மறைமலை அடிகளார் muthalaana pala தமிழறிஞர்கள் kalanthu kondaார்கள். தந்thai ஈ.வெ.ரா. periyaாரும் intha மாnaattil kalanthu kondaிருந்தார். intha மாnotடின் bodhu thaiப்pongal samayavizhaaவா? illai samayaமற்ற vizhaaவா? ena்று palaத்த விவாtham elunthathu. இறுthayயாக, மறைமலை அடிகளார் thayட்டவட்டமாகக் keelvarumaru koorinar.


பொங்kalaiச் samayavizhaa ena்று sollaிலிச் சர்ச்சையைக் கிளப்பிக் kulapam seiya yaar muyanraalum avarகள் im மாnotடை vittaு veliyeri விடvenduம். ithu samaya சார்பு illatha vizhaa! entha samayaத்துக்kaaரன், intha vizhaaவை eduthuள்ளான்? enthaச் சூத்thayரம் itharku இருக்கிறது? entha இthaykaaசம் itharku இருக்கிறது? aanaal thamizhil புறநானூற்றில், பிட்டஸ் சொற்றன் varalatril, கதப்பிள்ளை சாத்தனாரின் பாடலில்களில் saandru irukkinrathu. இthai ena்னுடைய arumai nanbar ஈ.வெ.ரா yetruk kondaாலும் sari, yetruk kollaாvittaாலும் sari ena்று மறைமலை அடிகளார் முழங்கினார்.

illai naan yetruk கொள்கின்றேன், ena்று ஈ.வெ.ரா. periyaar thelivagaப் பthayலுரைத்தார். anaivarum கையொலிலி எழுப்பினர். அதனையடுத்து thayரு.வி.க. avarகள் ithanaப் பாராட்டிப் pesinaar.
aakave thaiப்pongal thayருvizhaa ena்பது oru samaya vizhaa அல்ல! thamizrin panpaattu vizhaa! kaaலக் கணிப்பை merkondu mikaச் sariyaagaத் thamathu puthanduக்குரிய இளவேனிற் kaaலத்thayன் muthal naalai வகுத்தறிந்து thamizrin TAMILP puthandu ஆரம்பத்thaiக் KONTATAும் naal!


pongal thayருநாளுக்கு muthal naalai poki (போக்கி) ena்று அழைத்தார்கள். poki ena்பது போக்கு, poothal ena்பதாகும். (or anடைப் போக்கியது- poki-pokiயது- poki) இத்thayனத்thayல் pazhaiya porutkalai எரித்தல், pazhaiya குடில்களை எரித்தல் pondra nadaimuraigal mer kollaப்படுகின்றன.TAMILP புத்தாண்டான thaiப்pongal thayனமன்று puthanduக்குரிய sagala nadaiமுறைகளும் merkollaப்படும். thoranam தொங்கவிடல், புதுநீர் அள்ளுதல், VEETAI அழகுபடுத்தல, பொங்கலிலிடுதல், PUTHTHATAI அணிதல், கையுறை பெறுதல் pondra nadai muraigal merkollaப்படும்.

thaiப்pongal thayனத்thayற்கு அடுத்தnaal nadaiபெறுகின்ற nadaimuraigal புத்தாண்டின் தொடக்கத்thai unara வைப்பதாக ullaன. பயிர்ச் செய்கையிலே inainthaு தொழிற்படும் maadu தமிழரால் பொங்கலின் மறுnaal சிறப்பிக்கப்பட்டு athu மாட்டுப் pongal thayனமாக ariyaப்பட்டது. athudan thaiப் பொங்கலிலின் மறுnaal uravinar வீடுகளுக்குச் sellum nadaimurayaiக் kaaணும் pongal ena்று azhaippar. intha nalil சமைக்கப்படும் படையலிலின் bodhu மதுவும், புலாலும் படையற் பொருட்galaaga munnar விளங்கின. aariya nadaiமுறைக் கலப்பினால் மதுவும் புலாலும் படையற் பொருட்களிலிலிருந்து விலக்கப்பட தமிழரிடையே irundha தவப்படையல் ena்ற nadaiமுறை இப்bodhu arugi vittaது. யாழ்ப்பாணத்thayல் வடமராட்சிப் பகுthayயில் thaiப் pongal thayனமன்றே தவப்படையல் seiyaப்படும் vazhakkam ina்னும் ullaது. இப்படையலில் மீன்-இறைச்சி முதலிலியன padaikkappattan. இத்thayனத்thayல் kalai nigazhvugal அரங்கேற்ற nigazhvugal puthanduப் poottigal pondra நிகழ்ச்சிகளும் idam perum.


தமிழாண்டின் தொடக்கக் kaaலகட்டம் ulaippin பயனைப் petraு makizhum kaaலகட்டமாகவும் amaindhadhu. புத்தொளி vazangiya கthayரவனைப் potriya thamizh நெஞ்சம், ulaippayum thanakkuth thunai ninra uyiraiyum potriyaது. கthayரவனின் சுழற்சியைக் konda kaaலக்கணிப்பைக் kaaட்டும் அறிவியலும், நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்துகின்ற முthayர்ந்த panbaadum pongal vizhaaவில் போற்றப்படுவthai naam kaaணலாம்.'


es. செல்வராஜ்,
-கோ. so. கவியரசு (மேட்டூர்)
நக்கீரன் வலைத்தளத்thayல் irunthu எடுக்கப்பட்டது
10804

  • Written : எஸ். செல்வராஜ், -கோ. சோ. கவிய
  • Date : 10-Jan-17, 12:45 pm
  • Added : malar1991
நண்பர்களும் பார்க்க :
   

புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே