விழி இரண்டில் உன்னை அள்ளி

விழி இரண்டில் உன்னை அள்ளி
நெஞ்சுக்குள்ளே பூட்டிவைச்சேன்
நாடி நரம்பில் கோடி மின்னல்
உன் மேனியிலே பாயவைச்சேன்
கூடுவிட்டு கூடுவந்து
உன் இதயத்திலே குடியும் வைச்சேன்
காலமென்னும் ஓடமதில்
உன் நெஞ்சோடு பயணமென


Close (X)

3 (3)
  

மேலே