ஒத்திகை

ஒத்திகை

காதலின் இறுதி
கட்டத்தில்

ஏற்படப் போகும்

முடிவிற்கு

ஆரம்ப ஒத்திகையோ?
#sof_sekar


  • எழுதியவர் : #Sof #sekar
  • நாள் : 11-Jan-17, 10:15 am
  • சேர்த்தது : SekarN
  • பார்வை : 42
  • Tanglish : othigai
Close (X)

0 (0)
  

மேலே