காதல் கற்று தந்தவன்

காயப்பட்ட என் உதடுகளும்
என் கன்னக்குழிகளும்
சொல்கிறது
நான்
நாணமற்றுப்போனதை


Close (X)

3 (3)
  

மேலே