DHAMU1966 - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  DHAMU1966
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  29-Jul-2017
பார்த்தவர்கள்:  23
புள்ளி:  4

என் படைப்புகள்
DHAMU1966 செய்திகள்
DHAMU1966 - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Aug-2017 10:24 am

¾ÅÚ ¦ºö¡Áø ÌüÈÅ¡Ç¢ ¬ÉÅý

Óõ¨À¢ø ¯ûÇ µÃÇ× Ò¸ú ¦ÀüÈ ¸ð¼¼õ ¸ðÎõ ¸õ¦Àɢ¢ý ¯¡¢¨Á¡ÇÃ¡É ÀÃÍáÁý ²§¾¡ §Â¡º¨É¢ø þÕó¾¡÷.
¯û§Ç Åó¾ §ÁÄ¡Ç¡¢ý ìÌõ...±ýÈ ¸¨½ô¨À §¸ðÎ ºüÚ
¾¢Õ츢ðÎ Å¡í¸ ¿Áº¢Å¡Âõ, ±ýÈÅ÷ «ý¨È «ÖÅø¸û ±ý¦ÉýÉ?
±ýÚ §¸ð¸, ¿Áº¢Å¡Âõ «ý¨ÈìÌ «Å÷ Óõ¨À¢ø ¯ûÇ þ§¾ §À¡Ä
¯ûÇ ¸ðʼõ ¸ðÎõ ¸õ¦ÀÉ¢ìÌ ¦ºøħÅñÊ ¿¢¸ú¨Â ´ôÀ¢Å¢ò¾¡÷.
º¡¢ ±ý¨É À¾¢§É¡Ú Á½¢ìÌ »¡À¸ôÀÎòÐí¸, ±ýÚ ¦º¡øĢŢðÎ
«Õ¸¢ø þÕó¾ ÀŠ…¨Ã «Ó츢ɡ÷. «¾üÌû ¿Áº¢Å¡Âõ «Å¡¢ý «ÛÀ¾¢
¦ÀüÚ ¦ÅÇ¢§ÂȢ¢Õó¾¡÷.
¯û§Ç Åó¾ ¸¡¡¢Â¾¡¢º¢Â¢¼õ º¢Ä ¸Ê¾í¸¨Ç Ê짼ð Àñ½î¦º¡ýÉ¡÷.
º¡¢Â¡¸ ÀòÐ Á½¢ ¬ÉÐõ ¯û§Ç Åó¾ ¿Áº¢Å¡Âò¨¾ À¡÷ò¾Ðõ, ¾¢ÕõÀ¢ ¸¡¡¢Â¾¡¢º¢Â¢¼õ µ§¸, ¿£í¸ §À¡Ä

மேலும்

DHAMU1966 - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Aug-2017 11:37 am

§ÁýÁì¸û

«ó¾ ¸¢½òÐ §Áðθ¢ð¼ ¸¨Ç ±Îò¾¡îº¡? §¸ð¼ ¬ò¾¡×ìÌ
õ..±ýÚ ¾¨Ä¡ðÊ º¡Á¢ÂôÀñ½¨É Ü÷¨Á¡¸ À¡÷ò¾¡÷ ¬ò¾¡ ±ýÚ
«¨Æì¸ôÀÎõ ¾¢¡¢§Å¾¢ÂõÁ¡û.
«ó¾ Ü÷¨ÁÂ¡É À¡÷¨ÅìÌ À¾¢ø ¾Ã ÓÊ¡Áø ¦¿Ç¢ó¾¡÷ º¡Á¢ÂôÀñ½ý.
«¾üÌ «÷ò¾õ ¾¡ý ¦º¡ýÉÐ ¦À¡ö ±ýÚ ¬ò¾¡×ìÌ ¦¾¡¢óРŢð¼Ð ±ýÀо¡ý.
¿¡¨ÇìÌ ±Îòм ¦º¡ø§Èý ¦ÁýÚ ÓØí¸¢É¡÷. º¡¢ ±ýÚ ´ü¨È Å¡÷ò¨¾Â¢ø
ÓÊòÐ즸¡ñ¼¡÷ ¬ò¾¡.
ÍÁ¡÷ ¬ÈÊ þÕôÀ¡÷ ¬ò¾¡, «ó¾ ¯ÂÃÓõ, Á¡¿¢ÈÓõ «¾ü§¸üÈ ÀÕÁÛõ,
«ÅÕìÌ ±ØÀÐ ÅÂÐ ¬¸¢ÈÐ ±ýÀ¨¾ ¿õÀ ÓÊ¡Ð.«ó¾ ¸¡Äò¾¢ø À¾¢§ÉÆ¢ø
¾¢ÕÁ½Á¡¸¢ Åó¾Å÷. þÕÀò¾¢ þÃñ§¼ ž¡É ¸½ÅÕìÌ þÕó¾ ¿¢ÄÒÄɸ¨Ç
¸ñŧáΠ§º÷óÐ ¿¢÷Ÿ¢òÐ ¸½Å÷ þÈóÐ þó¾ ÀòÐ ÅÕ¼í¸Ç¡¸ ¾É¢Â¡¸
¿¢÷Ÿ¢òÐ ÅÕ¸¢È¡÷.
±ó¾ þ

மேலும்

DHAMU1966 - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-Aug-2017 10:10 am

þýÛõ Á¨ÈóРŢ¼Å¢ø¨Ä ÁÉ¢¾¡À¢Á¡Éõ

¸¡¨Ä¢ĢÕóÐ ¿øÄ ºÅ¡¡¢ ¸¢¨¼òÐ즸¡ñÊÕóòÐ ºÃŽÛìÌ. þôÀʧÂ
ÀòÐ þÕÀÐ ¿¡ð¸û ¸¢¨¼ò¾¡ø ºõº¡Ãò¾¢ý “À¢ÃºÅ” ¦ºÄ¨Å ®Î ¸ðÊ Å¢¼
ÓÊÔõ ±ýÚ ÁÉÐìÌû ¿¢¨ÉòÐ즸¡ñ¼Å¨É ¡§Ã¡ ¨¸¨Â ¾ðÊ ÜôÀ¢Îõ
ºò¾õ §¸ð¼×¼ý «É¢î¨ºÂ¡ö ¾¢ÕõÀ¢ À¡÷ò¾¡ý.
¨¸ ¾ðÊ ÜôÀ¢ð¼Ð «Å¨Éò¾¡ý ±ýÈ×¼ý Á£ñÎõ ´Õ ¯üº¡¸õ
ÁÉÐìÌû ÅóòÐ. º÷¦ÃýÚ Åñʨ ¾¢ÕôÀ¢ ÜôÀ¢ð¼Å¡¢ý «Õ¸¢ø ¦ºýÈ¡ý.
R.S. ÒÃõ ŨÃìÌõ §À¡öðÎ ¾¢ÕõÀ¢ ÅÃÏõ ±ùÅÇ× §¸ì¸È? §¸ð¼ÅÕìÌ
«õÀ¾¢Ä¢ÕóÐ «ÚÀÐ ÅÂÐ þÕìÌõ. þ¼Ð §¾¡Ç¢ø ´Õ §¾¡ø ¨À¨Â ¦¾¡í¸
¨Åò¾¢Õó¾¡÷. ¨¸Â¢ø ´Õ н¢ô¨ÀÔõ þÕó¾Ð.
þÅý ¦¾¡¨¸¨Â ¦º¡ýÉ×¼ý «¾¢¸Á¡ §¸ì¸§È§Â «ôÀ¡? ±ýÈÅÕìÌ
ÅÆì¸Á¡É ¬ð§¼¡ì¸¡Ã÷¸û ¦º¡øÖõ źɾ¨¾§Â ¦º

மேலும்

DHAMU1966 - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Jul-2017 4:56 pm

நினைவுகளில் என்றும் அவள்

மழை வரும் போல் இருந்தது. கரு மேகங்கள் வானத்தில் நிறைந்து காணப்பட்ட்து.
வெளியே கிளம்பலாமா? என நினைத்துக்கொண்ட தேவசகாயம், வானத்தை பார்த்து சிறிது
தயங்கினார். பிறகு என்ன நினைத்தாரோ உள்ளே குரல் கொடுத்து லட்சுமி, லட்சுமி, என்று
அழைத்தார்.
உள்ளறையிலிருந்து வெளியே வந்த லட்சுமி மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு, குடை
எடுத்துட்டு வாயேன். இந்த மழையில வெளியில போகணுமா? கேட்ட மனைவியை உற்று
பார்த்து, நானும் அப்படித்தான் நினைச்சேன், ஆனா நானே போன் பண்ணி வர்றேன்னு சொல்லிட்டேன்.சொன்னவர் மனைவி கொண்டு வந்து தந்த குடையை கையில் வைத்துக்கொண்டு வெளியே கிளம்பினார்.
பஸ் நிலையத்துக்கு பத்து ந

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்
மேலே