தமிழ் - தமிழ் (Tamil - Tamil) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) 'ஆன்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
2) 'குரிசில்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
3) 'அலங்கல்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
4) 'ஆழி' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
5) 'அஞ்ஞை' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
6) 'துகிர்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
7) 'இலாஞ்சனம்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
8) 'கோறல்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00
9) 'நிணம்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'அச்சிரம்' என்ற சொல்லின் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்
VIBA Photo
VIBA

புள்ளி : 23.8
அ வேளாங்கண்ணி Photo
அ வேளாங்கண்ணி

புள்ளி : 22.7
Naveenkumar Photo
Naveenkumar

புள்ளி : 17.2
யமுனா Photo
யமுனா

புள்ளி : 15.2
G Tamilazhagan Photo
G Tamilazhagan

புள்ளி : 12.5
user photo
k VIGNESH

புள்ளி : 10.9

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே