தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 2)

1) 'வெட்கம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'மயிர்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'வட்டு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'வட்டி' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'இலாபம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'எண்சட்டம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'கிழக்கு' திசையின் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'தோட்டம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'நாடு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'ஒப்பந்தம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்
seyonyazhvaendhan Photo
seyonyazhvaendhan

புள்ளி : 20.0
Nivas Kannan Photo
Nivas Kannan

புள்ளி : 16.7
VIBA Photo
VIBA

புள்ளி : 16.7
G Tamilazhagan Photo
G Tamilazhagan

புள்ளி : 15.0
Punitha Velanganni Photo
Punitha Velanganni

புள்ளி : 12.1
அ வேளாங்கண்ணி Photo
அ வேளாங்கண்ணி

புள்ளி : 11.7

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே