தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 3)

1) ஊமத்தம்பூ - வின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
2) 'சர்ச்சை' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
3) 'நரி' - யின் ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'செங்கல்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
5) விரியன் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'முக்கோணம்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
7) பூஞ்சனம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) பிரண்டை - யின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
9) கருப்பை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'குறுக்கம்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்
seyonyazhvaendhan Photo
seyonyazhvaendhan

புள்ளி : 20.0
Nivas Kannan Photo
Nivas Kannan

புள்ளி : 16.7
VIBA Photo
VIBA

புள்ளி : 16.7
G Tamilazhagan Photo
G Tamilazhagan

புள்ளி : 15.0
Punitha Velanganni Photo
Punitha Velanganni

புள்ளி : 12.1
அ வேளாங்கண்ணி Photo
அ வேளாங்கண்ணி

புள்ளி : 11.7

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே