தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 3)

1) 'பிழை' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
2) 'ஓநாய்' - யின் ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'ஆம்பல்' மலரின் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'கேட்பொலி' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
5) 'மெதுவன்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
6) 'செவிலித்தாய்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
7) 'செங்கல்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
8) 'சந்தம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'நிழற்படவி' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
10) சீதாப் பழத்தின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்
seyonyazhvaendhan Photo
seyonyazhvaendhan

புள்ளி : 20.0
VIBA Photo
VIBA

புள்ளி : 16.7
Nivas Kannan Photo
Nivas Kannan

புள்ளி : 16.7
G Tamilazhagan Photo
G Tamilazhagan

புள்ளி : 15.0
Punitha Velanganni Photo
Punitha Velanganni

புள்ளி : 12.1
அ வேளாங்கண்ணி Photo
அ வேளாங்கண்ணி

புள்ளி : 11.7

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே