தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) பைமுயல் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) பசைமம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) கோசுக்கிழ‌ங்கு என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'தொழிற்பெயர்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) செம்புக்களிம்பு என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) நொதியம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'சிறுகோள்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) தெள்ளுப் பூச்சியின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
9) 'புகலிடம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'அங்காரகன்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்
seyonyazhvaendhan Photo
seyonyazhvaendhan

புள்ளி : 20.0
Nivas Kannan Photo
Nivas Kannan

புள்ளி : 16.7
VIBA Photo
VIBA

புள்ளி : 16.7
G Tamilazhagan Photo
G Tamilazhagan

புள்ளி : 15.0
Punitha Velanganni Photo
Punitha Velanganni

புள்ளி : 12.1
அ வேளாங்கண்ணி Photo
அ வேளாங்கண்ணி

புள்ளி : 11.7

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே