ஆங்கிலம் தமிழ் விளையாட்டு (நிலை 4)

Tamil Mozhi Vilayatugal

1) 'Kewda' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'Hyena' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'Van' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
4) 'இருசு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'Helicopter' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
6) 'Foundary' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'Preface' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'Wool' என்ற ஆங்கில வார்த்தையின் சரியான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'Chameleon' என்ற ஆங்கில வார்த்தையின் சரியான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'Vinegar' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்
Nivas Kannan Photo
Nivas Kannan

புள்ளி : 37.5
VIBA Photo
VIBA

புள்ளி : 16.1
G Tamilazhagan Photo
G Tamilazhagan

புள்ளி : 15.0
shoba rani Photo
shoba rani

புள்ளி : 13.3
அ வேளாங்கண்ணி Photo
அ வேளாங்கண்ணி

புள்ளி : 12.5
seyonyazhvaendhan Photo
seyonyazhvaendhan

புள்ளி : 11.8

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே