சிறந்த கவிதைகள்:19 Jun 2017
4:49 pm
எதிலும் நீயே
19 Jun 2017
7:42 pm
இயற்கை
22 Jun 2017
2:34 pm
நட்பு
22 Jun 2017
4:58 pm
22 Jun 2017
3:33 pm

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே