சிறந்த கவிதைகள்:இமையே இமையே
21 Feb 2017
8:59 pm
19 Feb 2017
6:08 am
22 Feb 2017
3:21 pm
காதல்
18 Feb 2017
11:23 pm
SekarN
 • 307
 • 0
 • 0
 • 6.14
வலி
22 Feb 2017
12:51 pm
J K Balaji
 • 300
 • 0
 • 1
 • 6
21 Feb 2017
5:12 pm
ALAAli
 • 283
 • 0
 • 0
 • 5.66

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே