சிறந்த கவிதைகள்:23 Mar 2017
7:13 pm
விழியே விழியே
22 Mar 2017
8:38 pm
22 Mar 2017
12:07 am
26 Mar 2017
2:12 pm
உனக்காகவே நான்
21 Mar 2017
10:02 pm
24 Mar 2017
6:10 am

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே