சிறந்த கவிதைகள்:தீரா காதல்
25 Mar 2017
1:12 pm
22 Mar 2017
9:34 pm
23 Mar 2017
8:42 pm
காதல் மெண்டல்
23 Mar 2017
8:00 am
24 Mar 2017
9:57 pm
ஏனடி கோபம்
26 Mar 2017
1:09 pm

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே