சிறந்த கவிதைகள்:26 Mar 2017
8:07 am
வாழ்க்கை
21 Mar 2017
11:32 pm
யாரோ
25 Mar 2017
8:16 pm
Sureshraja J
  • 156
  • 37
  • 2
  • 3.12
உண்மை காதல்
23 Mar 2017
11:50 am
காதல்
24 Mar 2017
10:37 am
முழுநிலவும்
21 Mar 2017
10:10 am
25 Mar 2017
10:14 am
23 Mar 2017
7:12 pm

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே