சிறந்த கவிதைகள்:21 Jan 2017
12:23 pm
காதல்
19 Jan 2017
5:15 pm
ifanu
  • 196
  • 0
  • 2
  • 3.92
21 Jan 2017
11:30 pm
உருக்கம்
16 Jan 2017
10:17 am
17 Jan 2017
9:04 pm
19 Jan 2017
8:07 pm
18 Jan 2017
6:15 pm

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே