சிறந்த கவிதைகள்:என்னவனே - சகி
23 Feb 2017
6:10 pm
20 Feb 2017
12:36 pm
என் காதல் மாறாதடி
21 Feb 2017
10:46 pm
என் உலகம்
18 Feb 2017
11:38 am
கேவலம்
22 Feb 2017
2:33 pm
21 Feb 2017
6:42 pm

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே