ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Face

face


முகம்

முகம் தலையின் முன்பகுதியில், புலன்களுக்குரிய உறுப்புக்கள் இணைந்த உடல். உடலின் ஒரு பகுதியாகும்.
திருத்து | நீக்கு

புதிய face சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add face Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே