ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Related Words
to tell the truth

புதிய to tell சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add to tell Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே