அ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'அ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து அ எழுதும் முறை
அ « அம்மா

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே