எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

அதிகமாக பகிர்ந்த எண்ணங்கள்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நிலவும் அவளும்

ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் நிலவில் வசிப்பதற்க்காக!!
தெரியவில்லை அவர்களுக்கு அந்த நிலவே புவியில் தான் வசிக்கிறதென்று!!

மேலும்

    • மனமே
      பேசுநேற்றின் நினைவுகள்
இன்றின் நிகழ்வுகளை
விழங்கிடாத வண்ணம்....
இன்றின் நிகழ்வுகள்
நாளையின் சுவாரசியத்தை
கலைத்திடாத வண்ணம்
மனதை பக்குவப்படுத்துவது..!!

மேலும்


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே