மொழி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


கவிதை

22%

கதை

0%

கட்டுரை

0%

பாடல்

0%

திரைப்படம்

11%

நாடகம்

0%

தமிழ் கல்வி முறை

67%

மற்றவை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆதிக்கப் போக்கு

50%

மக்கள் நலன்

0%

அலுவல் மொழி

20%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

30%

உங்கள் கருத்து

சரியானது

17%

தவறானது

77%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7%

உங்கள் கருத்து

பல மொழிகள் உள்ள நாட்டில் இது தேவையில்லாதது

67%

இது ஹிந்தி மற்றும் இந்தியாவிற்கு நல்ல முடிவு

28%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

மொழி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of மொழி polls.


மேலே