போர் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


போர் நடக்காது

20%

இரு நாடும் போரை தவிர்க்க வேண்டும்

70%

ஒரு கை பார்க்கவேண்டியதுதான்

10%

உங்கள் கருத்து

நிகழும்

17%

நிகழாது

11%

வாய்ப்பு இருக்கின்றது

72%

உங்கள் கருத்து

உணவு

5%

எண்ணை

5%

தண்ணீர்

57%

நிலம்

10%

மொழி

0%

இனம்

5%

மதம்

5%

சப்ப காரணங்கள்

0%

மற்ற காரணங்கள்

0%

போர் வராது

14%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

போர் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of போர் polls.


மேலே