������������������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சரி திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு

21%

சென்று கற்று தாய் நாடு திரும்ப வேண்டும்

44%

அது அவர்களது விருப்பம்

26%

வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்வது தவறு

9%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������������������ polls.


மேலே