��������������������������� கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


திட்டமிட்டு இந்துக்களைத் தாக்கியது

4%

ஆராய்ச்சி மிகுதியால் விளைந்தது

35%

அவர் இயல்புப் படியே பேசினார்

61%

ஆணாதிக்கத் திமிர்

0%

உங்கள் கருத்து

தமிழர்களுக்கு தமிழ் பற்று இல்லை

93%

வெளி மாநில நடிகர்கள் மீது உள்ள மோகம்

7%

பணம் போட்டவர்கள் குறை கூறுவார்கள் என நினைப்பது

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

��������������������������� கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ��������������������������� polls.


மேலே