கூட்டாட்சி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


வீழ்ந்து விடும்

29%

தொடரும்பலமாகும்

17%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

19%

தெரியவில்லை

36%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

கூட்டாட்சி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of கூட்டாட்சி polls.

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே