இந்தியா அரசியல் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


வீழ்ந்து விடும்

28%

தொடரும்பலமாகும்

18%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

18%

தெரியவில்லை

36%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

இந்தியா அரசியல் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of இந்தியா அரசியல் polls.

மேலே