வாக்கு இயந்திரம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இருக்கிறது

51%

இல்லை

13%

சந்தேகமாக உள்ளது

35%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

வாக்கு இயந்திரம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of வாக்கு இயந்திரம் polls.


மேலே