கொண்டாட்டம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தேவை

5%

தேவையில்லை

27%

தனி மனித விருப்பம்

59%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

9%

உங்கள் கருத்து

நம்முடன் கலந்துவிட்டது தவறில்லை

24%

தேவையில்லை

18%

இது தனிப்பட்ட விருப்பம்

53%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து

நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும்

87%

அதனால் எந்த பயனுமில்லை

7%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7%

உங்கள் கருத்து

தனி மனித விருப்பம்

41%

நாகரிகமாக கொண்டாடினால் சரியே

41%

அப்படி ஒரு தினம் தேவையில்லை

10%

மிக முக்கியமான தினம் நிச்சயம் தேவை

2%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

கொண்டாட்டம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of கொண்டாட்டம் polls.

மிகவும் பிரபலமானவை

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே