������������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இருக்கு

33%

இல்ல

33%

இருக்கு ஆனா இல்ல

33%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

65%

இல்லை

15%

இருந்தால் நல்லாத்தான் இருக்கும்

19%

உங்கள் கருத்து

தங்களது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதையே இது காட்டுகிறது

50%

சோனியா காந்தி கூறியது சரியே

16%

மோடியாலேயே காங்கிரஸிடமிருந்து நாட்டைக் காப்பாற்ற முடியும்

34%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������������ polls.


மேலே