விமர்சனம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சூப்பர்

20%

பரவாயில்லை

20%

மோசம்

5%

நன்று

20%

படு மொக்கை

10%

இன்னும் பார்க்கவில்லை

25%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

6%

பரவாயில்லை

35%

மோசம்

0%

நன்று

6%

படு மொக்கை

18%

இன்னும் பார்க்கவில்லை

35%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

20%

பரவாயில்லை

10%

மோசம்

0%

நன்று

0%

படு மொக்கை

0%

இன்னும் பார்க்கவில்லை

70%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

50%

பரவாயில்லை

10%

மோசம்

0%

நன்று

30%

படு மொக்கை

10%

இன்னும் பார்க்கவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

வேறுபாடு உண்டு

100%

வேறுபாடு இல்லை

0%

அதைப்பற்றி தெரியாது

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

36%

பரவாயில்லை

45%

மோசம்

9%

நன்று

0%

படு மொக்கை

9%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

67%

நன்று

0%

பரவாயில்லை

33%

மோசம்

0%

படு மொக்கை

0%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

33%

நன்று

8%

பரவாயில்லை

8%

மோசம்

0%

படு மொக்கை

50%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

32%

நன்று

11%

பரவாயில்லை

32%

மோசம்

7%

படு மொக்கை

18%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

0%

நன்று

27%

பரவாயில்லை

9%

மோசம்

18%

படு மொக்கை

45%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

55%

நன்று

12%

பரவாயில்லை

27%

மோசம்

0%

படு மொக்கை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

விமர்சனம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of விமர்சனம் polls.


மேலே