பொருட்காட்சி

மல்யுத்தம்
சொற்போர்
குத்துச் சண்டை
ஆயுத வீச்சு
களறி ஆட்டம்
எல்லாம் ஓரிடத்தில் .

காணத் தவறாதீர்கள்

இடம்

பாராளுமன்ற அவைக் கூடம்
புது தில்லி .

எழுதியவர் : (3-Jan-14, 8:36 pm)
Tanglish : porutkatchi
பார்வை : 620

மேலே