சமாதானம்

சமாதானம்

உன்னோடு நான் சண்டையிட்டுக்கொண்டிருக்க
உன் சட்டை என்னோடு சமாதானம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது..


Close (X)

17 (4.3)
  

மேலே