உன்னை என்னுள்ளே வைத்து

உன்னை என்னுள்ளே வைத்துக்கொண்டே
வெளியேதான் தேடுகின்றேன்
என் கனவில் வந்த காதலனே


Close (X)

0 (0)
  

மேலே