ஒத்திகை

ஒத்திகை

காதலின் இறுதி
கட்டத்தில்

ஏற்படப் போகும்

முடிவிற்கு

ஆரம்ப ஒத்திகையோ?
#sof_sekar


Close (X)

3 (3)
  

மேலே