நினைவுகள்

என் கனவுகள்கூட கனவாகிப் போனது
நான் கண்டெடுத்த அவளே புயலாகி கரைகடந்துப் போனதனால்...


Close (X)

0 (0)
  

மேலே