விழிகள்

உன் விழிகள் மிகச்சிறந்த கவிஞனடி
எத்தனை எத்தனை கவிதைகள்
வரைகிறது சில நொடிகளில்
அத்தனை கவிதைகளும்
என் விழிகளுக்கு மட்டுமே புரியுதடி...


Close (X)

0 (0)
  

மேலே