வறட்சி

மேகமில்லா நீல வானம்
சுட்டெரிக்கும் வெய்யல்
ஆடமுடியா தோகைமயில் வேதனையில்


Close (X)

0 (0)
  

மேலே