தாய்

கடவுள் தன்னைப்போல்
ஒருவரைப் படைத்தார்
என்றால் அவர்தான்
தாய் எனும் தனிப்பிறவி
கடவுளைக் காண முடியவில்லை
தாயைக் கண்டேன்
கண்டபின்னே நம்புகிறேன்
இவர்தான் கடவுள் என்று


Close (X)

0 (0)
  

மேலே