காரணமும், பிரிவும்

மனதுள் வந்தாய் காரணமேதும் இன்றி என்பதெல்லாம் பொய்யாய் உரைத்து வாழும் மனிதர்களிடையே பிரிதலும் உண்டாகுமே காரணமேதும் இன்றி,
மறைபொருளாய் காரணம் நிறைவேறியதாலே...


Close (X)

7 (3.5)
  

மேலே