கடவுள் இருக்கிறார்

கடவுள் இருக்கிறார்

உலகில் சிலர்
கல்லில் தான் கடவுளை காண்கிறார்கள் ...............


Close (X)

8 (4)
  

மேலே