தஞ்சாகா டேனும் உயவாமல் சேறலோ இல் - பழமொழி நானூறு 308

நேரிசை வெண்பா

ஆணியாக் கொண்ட கருமம் பதிற்றாண்டும்
பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் - காணி
பயவாமல் செய்வாரார் தஞ்சாகா டேனும்
உயவாமல் சேறலோ இல். 308 - பழமொழி நானூறு

பொருளுரை:

தம்முடைய சகடமேயாயினும் உயவு நெய் இடாவிடில் செல்லுதல் இல்லை.

அதுபோல, ஆணியைப் போல உறுதியாகத் தாம் கொண்ட செயலை ஒன்றும் கொடாமல் சிலரை ஏவினால் பத்து ஆண்டு ஆயினும் காரியத்தில் விரைவின்றியே செய்வார்கள்;

காணியளவு பொருளாயினும் பயனாகப் பெறாமல் செயலைச் செய்வார் யார் உளர்? இல்லை.

கருத்து:

பொருளுதவி செய்து காரியமாற்றிக் கொள்.

விளக்கம்:

'ஆணியாக் கொண்ட கருமம்' - இன்றியமையாத செயல். இதனையே நீண்ட நாட்களில் தாமதித்துச் செய்வாரெனின் ஏனைய செயல்களை அவர் செய்யும் காலம் அறிந்து கூறமுடியாது என்பதாம்.

ஆகவே, உதவி செய்தாலன்றித் தமது செயல் விரைந்து நிகழாதென்பதாம்.

உயவுநெய் - சகடத்தின் அச்சில் இடும் பசை.

நெய்யின்றி ஒழியின் அச்சும் சக்கரமும் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து ஒலித்தலை, வருந்தி ஒலிப்பதாக மக்கள் நினைத்தனர்.

'தம்சாகா டேனும் உயவாமல் சேறலோ இல்' என்பது பழமொழி.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (21-May-17, 1:28 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 203

மேலே