என் தேவதை

என் தேவதை

அழகிய நிலவொன்று ஆகாயத்திலிருக்க
அதை தேடி செல்ல மாட்டேன்

அன்பான என் காதலி
அதையும் தாண்டியிருக்க தேடி செல்வேன் என் உயிர் தேவதைக்காக .

படைப்பு
ravisrm


Close (X)

4 (4)
  

மேலே