நீ இன்றி ஏதும் இல்லை

நீ இன்றி ஏதும் இல்லை

எவ்வளவு தூரம்
நீ என்னை
தள்ளினாலும்
உன்னை தாண்டி
என் இமை கூட அசையாது


Close (X)

0 (0)
  

மேலே