காதல்-ஹைக்கூ

இருவர் நயனங்கள் சந்திக்க
அவர்தம் உள்ளங்கள் ஒன்றிட
முளைத்ததோர் இன்ப உறவு


Close (X)

3 (3)
  

மேலே