தீர்வு

காப்பாற்றிவிட்டாய் தவளையை,
என்ன செய்யப்போகிறாய்-
பாம்பின் பசிக்கு...!


Close (X)

4 (4)
  

மேலே