ஹைக்கூ

மழையின்
முன்னறிவிப்பு
கருமேகக்கூட்டம் !


Close (X)

3 (3)
  

மேலே