பாதை

பாதை
==================================ருத்ரா

நான் தான் மிதிபடுகிறேன்
நீ நகர்ச்சி பெற.
நீ ஏன் மிதிபடுகிறாய்
அடிமையாக?

பாதை கேட்டது
மனிதனிடம்!

-------------------------------------------------


Close (X)

4 (4)
  

மேலே