ஆசைகள்

நிறைவேறாத ஆசைகள்
நிறைய இருக்கலாம்.
நிறைவேற்ற முடியாத ஆசைகள்
நிறைய இருக்கலாம்
நிறைவேற்ற முடிந்தும்
நிறைவேற்றாதவை
நிறைய இருக்கலாம்.

எப்படி ஆகினும்
நம்மைப் பார்த்து
குறை சொல்கின்றன
ஆசைகள்
நீ எல்லாம் ஒரு மனிதனா?
என்று.


Close (X)

3 (3)
  

மேலே