ஈகோ

ஈகோ

தோற்க விரும்பாதவன் நான்.....
உன்னிடம் தோற்க மட்டுமே விழைகிறேன்.....
ஒரு முறை அல்ல பல முறை...


Close (X)

8 (4)
  

மேலே