ஏன்

உன் மீது
எனக்கு தோன்றும்
உணர்வுக்கு பெயர்
காதல் இல்லையென்றால்
வேறொரு ஆணோடு
நீ பேசும் தருணம்
என்னை கலவரப்படுத்துவது
ஏன்?


Close (X)

0 (0)
  

மேலே